ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID -19

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie
  z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

1. W przypadku gdy u dziecka przebywającego na terenie SP Nr 1 w Dobczycach stwierdzono objawy charakteryzujące się: kaszlem, dusznością i podwyższoną temperaturą ciała:

 • nauczyciel sprawujący nad dzieckiem opiekę informuje telefonicznie osobę wyznaczoną /pani woźna o zaistniałej sytuacji;
 • wyznaczony pracownik/pani woźna zabezpieczona w indywidualne środki ochrony osobistej odizolowuje dziecko do wyznaczonego pomieszczenia ewentualnej izolacji /izolatorium/ i telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji, pozostając z dzieckiem i starając się utrzymać minimum 2 metry odległości;
 • dyrektor lub sekretarz zawiadamia rodziców ucznia oraz stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji służb ratowniczych.

2. W sytuacji gdy pracownik w czasie pobytu w szkole przejawia objawy charakteryzujące się: kaszlem, dusznością i podwyższoną temperaturą ciała:

 • zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły lub innemu pracownikowi i zostaje odsunięty od pracy;
 • udaje się do wyznaczonego pomieszczenia ewentualnej izolacji /izolatorium/ z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności;
 • dyrektor lub inna wskazana przez niego osoba zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną lub w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwoni na numer 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji służb ratowniczych;
 • wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych uczniów i stosuje się do zaleceń wydanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną;
 • obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik podejrzany o zakażenie, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
 •  Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidmiologicznej.


Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 czerwca 2020 roku

Dyrekcja SP Nr 1 w Dobczycach
Elżbieta Janik wicedyrektor
Jadwiga Starzak wicedyrektor

 •