DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu ipt.),
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków osoba odpowiedzialna: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr1 w Dobczycach
 • E-mail: sekretariat@spnr1dobczyce.p
 • Telefon: (12) 271-10 – 63

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu PFRON
 • Adres: Warszawa 00-828, Al. Jana Pawła II 13
 • E-mail: sod@pfron.org.pl
 • Telefon: (22) 50-50-500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr1 im. K. K. Baczyńskiego  
ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce 

Do budynku prowadzą dwa wejścia z poziomu chodnika, wejście główne oraz od strony parkingu. W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze trzecim.  

 

Aktualizacja dostępności strony internetowej i dostępności architektonicznej w roku szkolnym 2021/22

W roku szkolnym 2021/22 dokonano aktualizacji dostępności W budynku znajdują się oznaczenia dróg ewakuacyjnych. Na parterze w salach lekcyjnych i sali świetlicowej oznaczone zostały ściany od wewnątrz w kolorze żółtym. Na terenie szkoły jest również osoba dyspozycyjna do porozumiewania się w języku migowym.