WZORY ZGÓD DLA RODZICÓW

REGULAMIN-KALEJDOSKOP MATEMATYCZNY NA ROK SZKOLNY 2021/22

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA UCZNIA DO PROJEKTU

KWESTIONARIUSZ-KALEJDOSKOP MATEMATYCZNYNA ROK SZKOLNY 2021/22

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATÓW DOROSŁYCH

DEKLARACJA OSOBY DOROSŁEJ PRZYSTĘPUJĄCEJ DO PROJEKTU

……………………………………………………………………………………………………………………………….

WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE NA 2021 ROK

ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA ZE SZKOŁY

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ZGODA NA FLUORYZACJĘ

ZGODA NA UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH WDŻ

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W DYSKOTECE SZKOLNEJ

ZGODA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE SZKOLNEJ

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH SPORTOWYCH

DRUK ZWOLNIENIA DZIECKA Z LEKCJI