Ogłoszenie

Informujemy, że od 1 sierpnia 2020 roku
następuje zmiana adresu e-mail szkoły.
Nowy adres to: sekretariat@spnr1dobczyce.pl


Drodzy Rodzice Pierwszoklasistów!

W związku z trwającą epidemią koronawirusa oraz obowiązującymi nas wytycznymi GIS i MZ informujemy Państwa, że pierwsze spotkanie z przyszłymi wychowawcami klas I odbędzie się na początku września 2020 r. Niemniej jednak do końca czerwca br. szkolnego Panie wychowawczynie poprzez pocztę mailową prześlą do Państwa i swoich przyszłych wychowanków krótki list oraz wykaz „wyprawki pierwszoklasisty”, czyli  niezbędnego wyposażenia ucznia. Prosimy o śledzenie naszej szkolnej strony internetowej, gdzie zamieszczone zostaną listy uczniów klas I oraz w późniejszym czasie informacje dotyczące organizacji przyszłego roku szkolnego.

Do zobaczenia we wrześniu.

                                                           Dyrekcja SP Nr 1 w Dobczycach

Lista uczniów przyjętych do kl. 1a

Lista uczniów przyjętych do kl. 1a –
                                                             wychowawca p. Krystyna

 1. Bączyński Antoni
 2. Bergel Magdalena
 3. Caboń Jan
 4. Gawor Konrad
 5. Jamka Wojciech
 6. Jasek Julia
 7. Jędrzejczyk Wojciech
 8. Kołodziej Maja
 9. Krasek Patrycja
 10. Lenart Bartłomiej
 11. Orzechowski Mikołaj
 12. Pajor Małgorzata
 13. Podmokły Hubert
 14. Porada Szymon
 15. Skórnicki Jakub
 16. Sosnowska Alicja
 17. Stefanik Bartłomiej
 18. Szlósarczyk Martyna
 19. Wnuk Adam
 20. Wojnarowski Michał
 21. Woźniczka Oliwia
 22. Żak Maria

Lista uczniów przyjętych do kl. Ib

Lista uczniów przyjętych do kl. Ib –

                                                      wychowawca p. Małgorzata Szewczyk

 1. Dziura Gabriela
 2. Górak Klaudia
 3. Kaletka Weronika
 4. Kołodziej Kamil
 5. Kosałka Kacper
 6. Oliwa Marcel
 7. Pawlicka Cecylia
 8. Ptak Agata
 9. Ptak Alan
 10. Pudlik Karol
 11. Romanek Alan
 12. Romanek Oliwier
 13. Startek Wiktoria
 14. Świdurski Antoni
 15. Wcisło Kinga
 16. Wiśniowski Kamil
 17. Wojewódzka Emilia
 18. Wójcik Emilia
 19. Wójcik Miłosz
 20. Wrona Wiktoria

PROCEDURY I ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH NA CZAS PANDEMII COVID –19

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

1. Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie objęci kształceniem specjalnym, których rodzice/prawni opiekunowie wyrazili zgodę na udział w zajęciach rewalidacyjnych, mogą z nich korzystać na terenie szkoły z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

2. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone będą w formie indywidualnej wg harmonogramu ustalonego przez dyrekcję szkoły.

3. Na wniosek rodziców zajęcia będą skumulowane w ciągu jednego dnia. Czas trwania zajęć to 2 pełne godziny zegarowe rozdzielone przerwą międzylekcyjną.

4. Zajęcia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, pracujące w naszej szkole, jednak nie będą to nauczyciele realizujący z dziećmi zajęcia przed 16 marca 2020 r. Wynika to z harmonogramu organizacji pracy szkoły w czasie kształcenia na odległość.

5. Uczniowie przynoszą na zajęcia tylko przybory szkolne, ewentualnie wodę lub drugie śniadanie.

6. Uczniowie przychodzący na zajęcia rewalidacyjne przed wejściem do budynku szkoły dezynfekują ręce płynem dezynfekującym, który znajduje się w pojemniku umocowanym do ściany, obok drzwi wejściowych.

7. Maseczkę jednorazową należy w odpowiedni (bezpieczny) sposób zdjąć i umieścić w zamkniętym koszu znajdującym się obok drzwi. Maseczkę wielokrotnego użytku uczeń chowa do woreczka i wkłada do szafki. Rodzic jest zobowiązany utrzymywać maseczkę wielokrotnego użytku w czystości.

8.  Przed wejściem do budynku szkoły dziecku mierzona jest temperatura, która nie powinna być wyższa niż 37o C w przeciwnym razie dziecko musi wrócić do domu z rodzicem/prawnym opiekunem, jeśli z nim przyszło lub oczekiwać we wskazanym pomieszczeniu ewentualnej izolacji /izolatorium/ pod opieką pracownika szkoły na przyjazd rodziców.

9. W zajęciach może uczestniczyć dziecko, które w pierwszym dniu zajęć przedstawi nauczycielowi oświadczenie podpisane przez rodziców. Oświadczenie dostępne na stronie szkoły /zał. nr 3/.

10. Na teren szkoły wchodzi sam uczeń, gdzie oczekuje na niego nauczyciel i z zachowaniem pełnych środków ostrożności zaprowadza dziecko do szatni, a następnie udaje się z nim na zajęcia.

11. Podczas zajęć rewalidacyjnych w miarę możliwości wskazane jest używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.

12. Wskazane jest wyjaśnianie dzieciom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone oraz zwracanie uwagi na częste i regularne mycie rąk, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po zabawie na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

13. Po zakończonych zajęciach nauczyciel jest zobowiązany dopilnować aby dziecko umyło i zdezynfekowało ręce.

14. Uczniowie klas 4 – 8 samodzielnie opuszczają szkołę, natomiast uczniowie klas młodszych jeśli nie posiadają zgody rodziców na samodzielny powrót do domu, oddawani są rodzicom oczekującym przed wejściem do budynku szkoły o ustalonej wcześniej godzinie.

Zasady wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Dyrekcja SP Nr 1 w Dobczycach
Elżbieta Janik wicedyrektor

Załącznik nr 3ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH NA CZAS PANDEMII COVID-19

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
 1. Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie klas I – III zgłoszeni przez rodziców/prawnych opiekunów, na podstawie przeprowadzonej w dniu 16 maja 2020 r. ankiety, mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych zorganizowanych na terenie szkoły.
 2. Rodzice, którzy zdecydują posłać dziecko na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze po 1 czerwca br. zobowiązani są na dwa dni przed datą posłania dziecka do szkoły zgłosić ten fakt dyrekcji szkoły, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 3. Rodzic zobowiązany jest do: pobrania, wypełnienia, podpisania i przesłania pocztą elektroniczną lub dostarczenia do sekretariatu szkoły deklaracji rodzica na udział dziecka w zajęciach, na dzień przed planowanym posłaniem dziecka do szkoły. Deklaracja /załącznik nr 2/ dostępna na stronie szkoły.
 4.  Szkoła zapewnia opiekę w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w godz. od 8.00 do 16.00. 
 5. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do szkoły nie później niż do godz.8.30.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 7. Wchodząc za bramę szkoły rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający dziecko zachowują zasadę – jeden rodzic/prawny opiekun z dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica/prawnego opiekuna z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe).
 8. Przed wejściem do budynku szkoły dziecko zdezynfekuje ręce płynem, który znajduje się w pojemniku umocowanym do ściany, obok drzwi wejściowych.
 9. Maseczkę jednorazową uczeń w odpowiedni (bezpieczny) sposób zdejmuje i umieszcza w zamkniętym koszu znajdującym się obok drzwi. Maseczkę wielokrotnego użytku dziecko chowa do woreczka i pozostawia w swojej szafce. Rodzic zobowiązany jest utrzymywać maseczkę wielokrotnego użytku w czystości.
 10. Przed wejściem do budynku szkoły dziecku mierzona jest temperatura, która nie powinna być wyższa niż 37oC, w przeciwnym razie dziecko musi wrócić z rodzicem/prawnym opiekunem do domu.
 11. Na teren szkoły wchodzi już tyko sam uczeń, który do szatni kierowany jest przez wyznaczoną osobę /pani woźna/. Następnie po przebraniu i ponownym umyciu i dezynfekcji rąk jest przekazywany do nauczyciela sprawującego w tym czasie opiekę.
 12. Odbiór dziecka ze szkoły odbywa się poprzez zgłoszenie tego faktu osobie wyznaczonej /pani woźna/, która z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa odbiera dziecko z sali i oddaje pod opiekę rodziców/prawnych opiekunów.
 13.  Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest podpisać odbiór dziecka ze szkoły z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa (listę uczniów posiada osoba wyznaczona).
 14. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 15. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 16. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 17. Jeżeli dziecko podczas pobytu w szkole będzie manifestowało lub przejawiało niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu /izolatorium/ lub w innym wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego /w ciągu 1h/ odebrania ucznia ze szkoły.
 18. W grupie może przebywać do 12 uczniów, z zapewnieniem minimalnej przestrzeni do zajęć dla uczniów, która wg wytycznych GIS, MZ oraz MEN wynosi 4 m2 na 1 osobę (dziecko + opiekun).
 19. Uczniowie będą mieć możliwość korzystania z “Orlika” oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu odpowiednich dystansów między uczestnikami zajęć. Wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku) zostają zawieszone, brak możliwości korzystania z placu zabaw znajdującego się na terenie szkoły. Aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami zostaną ograniczone do minimum.
 20. Do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele, wychowawcy świetlicy pracujący w systemie zmianowym.
 21. Uczeń przynosi ze sobą tylko własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 22. Z sali usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane.
 23. W sali gimnastycznej na czas zajęć opiekuńczo-wychowawczych (na jednej połowie) ułożone zostaną stoliki dla dzieci z zachowaniem odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów, które powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). Druga połowa sali wykorzystana zostanie do zajęć sportowych lub rekreacyjnych (np.: prelekcje filmów).
 24. Źródełka oraz jadalnia szkolna będą nieczynne, więc rodzic zobowiązany jest zapewnić swojemu dziecku wodę/sok do picia oraz posiłek/drugie śniadanie.
 25. Na czas zajęć opiekuńczo – wychowawczych zostaną dzieciom udostępnione inne niż do tej pory szafki, tak aby zachować pomiędzy nimi odpowiednie odległości. Szafki będą oznaczone numerkami/obrazkami i przypisane do konkretnego dziecka, podobnie jak ławka na sali gimnastycznej.
 26. Nauczyciel zorganizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędzać będzie przerwy pod nadzorem nauczyciela, będzie to również czas na skorzystanie z toalety.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 czerwca 2020 roku

Dyrekcja SP Nr 1 w Dobczycach
Elżbieta Janik wicedyrektor
Jadwiga Starzak wicedyrektor

Załącznik nr 2

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID -19

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie
  z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

1. W przypadku gdy u dziecka przebywającego na terenie SP Nr 1 w Dobczycach stwierdzono objawy charakteryzujące się: kaszlem, dusznością i podwyższoną temperaturą ciała:

 • nauczyciel sprawujący nad dzieckiem opiekę informuje telefonicznie osobę wyznaczoną /pani woźna o zaistniałej sytuacji;
 • wyznaczony pracownik/pani woźna zabezpieczona w indywidualne środki ochrony osobistej odizolowuje dziecko do wyznaczonego pomieszczenia ewentualnej izolacji /izolatorium/ i telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji, pozostając z dzieckiem i starając się utrzymać minimum 2 metry odległości;
 • dyrektor lub sekretarz zawiadamia rodziców ucznia oraz stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji służb ratowniczych.

2. W sytuacji gdy pracownik w czasie pobytu w szkole przejawia objawy charakteryzujące się: kaszlem, dusznością i podwyższoną temperaturą ciała:

 • zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły lub innemu pracownikowi i zostaje odsunięty od pracy;
 • udaje się do wyznaczonego pomieszczenia ewentualnej izolacji /izolatorium/ z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności;
 • dyrektor lub inna wskazana przez niego osoba zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną lub w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwoni na numer 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji służb ratowniczych;
 • wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych uczniów i stosuje się do zaleceń wydanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną;
 • obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik podejrzany o zakażenie, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
 •  Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidmiologicznej.


Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 czerwca 2020 roku

Dyrekcja SP Nr 1 w Dobczycach
Elżbieta Janik wicedyrektor
Jadwiga Starzak wicedyrektor

 •  

PROCEDURA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

ORAZ OBOWIĄZKI OBSŁUGI NA CZAS PANDEMII

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom podczas dezynfekcji sal i łazienek w związku z zagrożeniem COVID-19.

Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania pracowników szkoły podczas dezynfekcji sal i łazienek.

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy obsługi.

Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej na czas zagrożenia koronawirusem COVID-19.

Dezynfekcja pomieszczeń

 1. Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły.
 2. Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek i innych powierzchni w szkole.
 3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych.
 4. Pracownicy obsługi szkoły myją i dezynfekują sale i łazienki uczniów oraz dla personelu co najmniej dwa razy dziennie, w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają uczniowie ani inne osoby.
 5. Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są sprzątać w ruchu ciągłym ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, klawiaturę komputerową, telefoniczną – co najmniej dwa razy dziennie: tj. po przyprowadzeniu dzieci do szkoły, oraz po ich odebraniu /po zakończeniu zajęć lekcyjnych i rozejściu się uczniów do domów/.
 6. Pracownicy obsługi szkoły przemywają blaty stołów, w salach przed posiłkiem /drugie śniadanie, obiad / i po posiłku uczniów.
 7. Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są myć i dezynfekować pomoce dydaktyczne lub inny sprzęt po skończonych zajęciach.
 8. Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka.
 9. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać uczniów na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. W przypadku krótszej ekspozycji na preparat wirusy i bakterie mogą wykazać częściową odporność na działanie środka dezynfekującego. Po dezynfekcji każdy przedmiot należy opłukać wodą lub przetrzeć wilgotną ściereczką (zależy od używanego środka do dezynfekcji i zaleceń określonych przez producenta).
 10. W celu wyczyszczenia pomocy dydaktycznych /sprzętu z plastiku – klocki/ należy oczyścić powierzchnię przedmiotów wodą z mydłem oraz przetrzeć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym, a następnie mokrą ściereczką, która zniweluje zapach preparatu i pozostawić do wyschnięcia, tak aby odparował chlor (lub inny środek dezynfekujący).
 11. Wyznaczony przez dyrektora pracownik/pani woźna dokonuje pomiaru temperatury dzieciom wchodzącym na teren szkoły. Odbiera dziecko z klas 1 – 3 od rodzica/prawnego opiekuna, pomaga mu podczas przebierania się w szatni i odprowadza go do sali pod opiekę wychowawcy. Analogicznie postępuje podczas odbierania dziecka ze szkoły. Pamięta, aby rodzic podpisał na karcie odbiór dziecka.
 12. Wyznaczony pracownik/pani woźna, w przypadku podejrzenia u dziecka zakażenia COVID-19 odizolowuje ucznia do wyznaczonego pomieszczenia ewentualnej izolacji /izolatorium/. Następnie telefonicznie zawiadamia dyrekcję szkoły.
 13. Pracownicy obsługi szkoły powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice, które bezwzględnie zobowiązani są używać.
 14. Pracownicy obsługi szkoły nie przemieszczają się zbędnie po budynku szkoły.
 15.  Utrzymują odległości 2 metrów pomiędzy swoimi stanowiskami pracy.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 czerwca 2020 roku.

Dyrekcja SP Nr 1 w Dobczycach
Elżbieta Janik wicedyrektor
Jadwiga Starzak wicedyrektor

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły  w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19.

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu szkoły podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z uczniami w szkole od momentu przyprowadzenia /przybycia uczniów do szkoły, do chwili odbioru dzieci przez rodziców po lekcjach.

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, personel obsługi szkoły

Dyrektor

 1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba
  o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły.
 3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe oraz dzieci.
 5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie plakatów
  z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
 6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w ruchu ciągłym czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 7. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
 8. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.
 9. W wyznaczonym miejscu szkoły umieszczone zostaną numery telefonów do:

Organu Prowadzącego: 12 372 17 00

Sekretariat szkoły: 12 271 10 63

Kuratora oświaty w Krakowie: 12 448 11 10

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach:

 •  telefon alarmowy: 510 178 338
 •  całodobowa infolinia: 800 190 590
 •  telefony stacjonarne: 12 2720606, 12 2720885
 •  telefony komórkowe: 536535765, 536535434, 536535420

Służby Medyczne – tel. alarmowy 999 lub 112

 1. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 2. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami.
 3. Dyrektor zapewnia termometr bezdotykowy.
 4. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) zapewniające minimum dwa metry odległości od innych osób, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych- pomieszczenie ewentualnej izolacji izolatorium/ sala- “strefa dla rodzica” obok kancelarii.
 5. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 6. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły, dyrektor natychmiast odsunie pracownika od pracy   i właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, służby medyczne oraz organ prowadzący i kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie
  z procedurami.
 7. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rodzice /prawni Opiekunowie

 1. Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących
  szkole procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania do szkoły dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
 3. Rodzice /prawni opiekunowie powinni mierzyć dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem go do szkoły.
 4. Rodzice /prawni opiekunowie zakrywają usta i nos dziecku indywidualną osłoną ust i nosa (np. maseczką) w drodze do szkoły.
 5. Rodzice /prawni opiekunowie bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do szkoły /wyjątkowe sytuacje/, korzystając z płynu do dezynfekcji rąk.
 6. Rodzice /prawni opiekunowie nie przyprowadzają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 7. Rodzice /prawni opiekunowie mają obowiązek regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
 8. Rodzice powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania.
 9. Rodzice mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych w okresie pandemii koronawirusa COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Nauczyciele

 1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich opiece uczniów.
 3. Nauczyciele zobowiązani są do mierzenia sobie temperatury przed przyjściem do pracy. Sposób i organizację pomiaru temperatury ustala Dyrektor Szkoły.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą i pracownikiem obsługi dystansu minimalnie 1,5 m.
 5. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkolew związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone.
 6. Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla uczniów, nie było przedmiotów
  i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowych zabawek).
 7. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt i pomoce dydaktyczne zdezynfekowano.
 8. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której prowadzone są zajęcia.
 9. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez uczniów, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk, przypomina i daje przykład.
 10. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zakazu organizowania wyjść z uczniami poza teren szkoły.
 11. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 12. Nauczyciel korzysta z uczniami ze świeżego powietrza na boisku szkolnym Orlik przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam przebywających.
 13. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (zawartych w odrębnym dokumencie).
 14. Nauczyciel monitoruje częstotliwość czyszczenia blatów, stołów i poręczy krzeseł przez personel obsługi.
 15. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia nauczyciel natychmiast informuje telefonicznie osobę wyznaczoną/pani woźną o zaistniałej sytuacji, która odizolowuje dziecko do specjalnego pomieszczenia ewentualnej izolacji /izolatorium i zawiadamia telefonicznie dyrektora szkoły o zaistniałym fakcie.
 16. Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę / naukę uczniów w sali,
  o zachowanie pomiędzy nimi odległości minimum półtora metra.
 17. Nauczyciel ma obowiązek ustalenia wspólnie z uczniami zasad zgodnego współdziałania rówieśników w trakcie ich pobytu w szkole.
 18. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z uczniami. Gdy nauczyciel musi wyjść, grupą powinna się zająć osoba z personelu obsługi (np. pani woźna), odpowiednio zabezpieczona środkami indywidualnej ochrony. Swoją nieobecność nauczyciel musi ograniczyć do minimum.
 19. Niedopuszczalne jest zajmowanie się przez nauczyciela rozpraszającymi uwagę czynnościami,
   np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).
 20. Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci w grupie bez opieki, wówczas gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli nauczyciel zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Nauczyciel ma obowiązek stosować się do polecenia dyrektora.
 21. Nauczyciele i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie szkoły powinni zakrywać usta i nos środkami ochrony osobistej /maseczki, przyłbice/.

Pracownicy obsługi

 1. Pracownicy obsługi wykonujący swoje obowiązki ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt ucznia w szkole.
 2. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu wynoszącego minimum 1,5 m w każdej przestrzeni szkoły.
 3. Pracownicy administracji i obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic).
 5. Pracownicy obsługi mają obowiązek codziennego czyszczenia detergentem / TRISEPT COMPLEX, Bioline DEZYNFEKCJA, PLAK-uniwersalny płyn do dezynfekcji/ powierzchni wyposażenia sal,                     w których odbywają się konsultacje i zajęcia rewalidacji oraz sprzętu sportowego używanego przez dzieci podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
 6. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 7. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek utrzymywania w ruchu ciągłym w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 9. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z dyrekcją.

Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców / opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji /tablica informacyjna w e-dzienniku/.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 czerwca 2020 roku

Dyrekcja SP Nr 1 w Dobczycach

Elżbieta Janik wicedyrektor

Jadwiga Starzak wicedyrektor

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnego nauczania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. K.K. Baczyńskiego z siedzibą w Dobczycach, ul. Parkowa 4, e-mail sp_dobczyce@interia.pl,
tel. +48 12 2711063

2) Został powołany inspektor danych osobowych ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iodcuw@dobczyce.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych na podstawie Ustawy – Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4) Dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem następujących programów:

            – Platforma e-podręczniki;

            – WhatsApp;

            – Messenger;

            – dostawców poczty elektronicznej : Gmail, Interia, Onet, poczta o2;

            – komunikator Zoom.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.

8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Informacje z UODO

Szanowni Państwo,

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Jest to materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja SP nr 1

Dobre praktyki_Zasady Bezpieczeństwa

Organizacja kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach w dniach od 25 marca do 11 kwietnia 2020r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1. Realizacja kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach odbywa się poprzez dziennik elektroniczny Vulcan.


2. Nauczyciele oraz uczniowie pracują według aktualnie obowiązującego tygodniowego planu zajęć (z pominięciem godziny wychowawczej oraz zajęć dodatkowych), z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.


3. Klasy I-III: nauczyciel w zakładce zadania domowe zapisuje strony podręcznika i strony ćwiczeń (karty pracy) do opracowania na cały tydzień (w celu lepszej organizacji pracy uczniów).

W wiadomościach do rodziców nauczyciel przesyła scenariusze zajęć na dany dzień, logując się do dziennika od godz.8.00.

Klasy IV-VIII:  nauczyciel w zakładce zadania domowe zapisuje uczniom „zakres materiału do opracowania” (zadania, ćwiczenia,  linki itp.) do opracowania na cały tydzień (w celu lepszej organizacji pracy uczniów).

W dniu, w którym nauczyciel ma lekcje z daną klasą, wysyła poprzez dziennik wiadomość (krótki scenariusz lekcji ze wskazówkami/komentarzami) do uczniów, zgodnie z planem lekcji danego oddziału. W tym czasie nauczyciel będzie aktywny na dzienniku lub grupie w celu udzielenia uczniom/rodzicom niezbędnych instrukcji.

4. FREKWENCJA ucznia – będzie sprawdzana w godzinach popołudniowych do 18 godz., aby uczeń/rodzic miał czas na zalogowanie się, odebranie wiadomości od nauczyciela i wykonanie poleceń.

Odczytana wiadomość będzie równoznaczna z obecnością ucznia na lekcji, którą nauczyciel odnotowuje w dzienniku.

5. W przypadku uczniów nieposiadających dostępu do e-dziennka (brak komputera, Internetu) nauczyciel przesyła zakres materiału za pomocą wiadomości sms/mms do rodzica. Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach będzie odesłanie informacji zwrotnej z imieniem i nazwiskiem dziecka przez rodzica/opiekuna do nauczyciela, do godz. 18.00.

6. Uczniowie mają do dyspozycji podręczniki, zeszyty przedmiotowe oraz ćwiczenia. W związku z tym należy pamiętać i stosować naprzemiennie pracę w zeszytach lekcyjnych i pracę na komputerze, by zachować zasady higieny pracy. 

W kl. I-III należy skupić się przede wszystkim na korzystaniu z podręcznika i kart pracy ze względu na konieczną pomoc ze strony rodzica, zgłaszane problemy zdrowotne np. wada wzroku, padaczka, ograniczone możliwości z dostępem do komputera czy Internetu.

7. Uczniowie zobowiązani są do zapisywania w zeszytach tematów lekcji podanych przez nauczycieli na dany dzień, ewentualnie wykonania pod nimi zadań, notatek itp.

Uczniowie kl. I-III zapisują informacje w zeszytach zgodnie z poleceniami nauczyciela.

8. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają zmodyfikowany program kształcenia. Ilość zadań, oraz treść przekazywanych wiadomości jest dostosowana do indywidualnych możliwości dziecka.

9. Prace uczniów odsyłane do sprawdzenia mogą mieć formę pliku Word, pdf, zdjęcia. Dopuszcza się również możliwość przesłania wiadomości mms/sms. Należy pamiętać o określonym terminie odsyłania pracy do nauczyciela.

10. W ramach łatwiejszego kontaktu z klasami starszymi IV-VIII dopuszcza się możliwość konsultacji  przez  grupy na portalach społecznościowych (np. Messenger) lub inne pełniące rolę komunikatorów (np. WhatsApp).

11. Kontakt z Rodzicami /Opiekunami – powinien odbywać się poprzez dziennik elektroniczny. Indywidualnie, każdy z nauczycieli zobowiązany jest ustalić jedną godzinę konsultacji z rodzicami/opiekunami w godzinach popołudniowych, raz w tygodniu. Informację o ustalonym terminie należy przesłać  do rodziców/opiekunów uczniów.

Dyrekcja SP Nr 1 w Dobczycach

Ogłoszenie!

Informujemy, że od 24.02.2020 r. odjazd autobusu przewożącego dzieci w kierunku Stojowic/Brzączowic będzie odbywać się
od poniedziałku do czwartku o godz. 14.45, natomiast w piątek
o godzinie 14.30

Zmiana przywozu uczniów od II semestru 2019/2020

Trasa I : Brzączowice (G. Jałowcowa) –  Stojowice  – Brzączowice SP – Dobczyce SP nr 1  

Brzączowice (G. Jałowcowa) 7.00

Trasa II : Kornatka(Dziuraki) – Kornatka SP – Dobczyce SP nr 2 – Dobczyce SP nr 1

Kornatka (Dziuraki) – godz. 7.30

Godziny odwozu uczniów pozostają bez zmian (dotyczą trasy II).

1 kurs – codziennie – godz. 13.55

2 kurs:

poniedziałek – 15 : 45

wtorek – 15 : 45

środa – 15 : 45

czwartek – 15 : 45

piątek – 15 : 00

Dni wolne w roku szkolnym 2019/20

W roku szkolnym 2019/2020 ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych(tzw. dni dyrektorskie):

8 listopada 2019 r.

2 i 3 stycznia 2020 r.

21, 22 i 23 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty

24 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

W tych dniach (poza terminem obejmującym egzamin ósmoklasisty) szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla chętnych osób.

Procedura postępowania podczas rekrutacji kandydatów do pracy w zakresie ochrony ich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach, kontakt do inspektora iodcuw@dobczyce.pl
Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w związku z prowadzoną rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b tj. czynności związane z zawarciem umowy w zakresie danych wymienionych w art. 22[1] Kodeksu Pracy. Przesłanie przez kandydata szerszego zakresu danych jest traktowane przez administratora jako wyraźne działanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a w zakresie danych szczególnej kategorii. Dane będą przetwarzane przez czas rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu celem obrony przed roszczeniami ze strony kandydatów. Podanie danych w zakresie art. 22[1] KP jest obowiązkowe, a w zakresie szerszym dobrowolne, a jego nie podanie nie rodzi negatywnych skutków. Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi, którym administrator zleca przetwarzanie danych. Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, możliwość jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jednak wcześniej zachęcam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.

Prezentujemy kolejne zdjęcia i filmiki ze zdalnego nauczania w klasach pierwszych. Wychowawczynie.

http://spnr1dobczyce.pl/wp-content/uploads/2020/06/Klasa-1b.mp4 http://spnr1dobczyce.pl/wp-content/uploads/2020/06/video-1592981627.mp4 http://spnr1dobczyce.pl/wp-content/uploads/2020/06/video-1592981659.mp4 http://spnr1dobczyce.pl/wp-content/uploads/2020/06/video-1592981664.mp4 http://spnr1dobczyce.pl/wp-content/uploads/2020/06/video-1592981826.mp4 http://spnr1dobczyce.pl/wp-content/uploads/2020/06/video-1592982028.mp4 http://spnr1dobczyce.pl/wp-content/uploads/2020/06/video-1592982675.mp4 http://spnr1dobczyce.pl/wp-content/uploads/2020/06/video-1592982943.mp4 http://spnr1dobczyce.pl/wp-content/uploads/2020/06/video-1592982987.mp4 http://spnr1dobczyce.pl/wp-content/uploads/2020/06/video-1592983008.mp4 http://spnr1dobczyce.pl/wp-content/uploads/2020/06/video-1592984707.mp4