Klauzula informacyjna dotycząca zdalnego nauczania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. K.K. Baczyńskiego z siedzibą w Dobczycach, ul. Parkowa 4, e-mail sp_dobczyce@interia.pl,
tel. +48 12 2711063

2) Został powołany inspektor danych osobowych ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iodcuw@dobczyce.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych na podstawie Ustawy – Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4) Dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem następujących programów:

            – Platforma e-podręczniki;

            – WhatsApp;

            – Messenger;

            – dostawców poczty elektronicznej : Gmail, Interia, Onet, poczta o2;

            – komunikator Zoom.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.

8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Informacje z UODO

Szanowni Państwo,

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Jest to materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja SP nr 1

Dobre praktyki_Zasady Bezpieczeństwa

Wyniki Konkursu Ekologicznego: ,,Piękna nasza Ziemia cała”.

W ramach realizacji Projektu Ekologicznego odbył się w naszej szkole konkurs na prezentację multimedialną pt.: „Piękna nasza Ziemia cała”. Został on rozstrzygnięty 30 marca, 2020 r. Uczniowie wykonali piękne i pomysłowe prezentacje, w których pokazali nie tylko piękne miejsca naszej Planety, ale także sposoby, jak o nią dbać. Nadesłano 18 prac. Na szczególne wyróżnienie zasłużyło 11 z nich. I miejsce Amelia Nowak kl.7b

II miejsce Beata Klimek kl.5a i Emilia Kramarz kl.8a

III miejsce Alicja Jasek i Kornelia Klimek kl.7b

Wyróżnienia:

Anna Suchta kl.7a

Nadia Profic kl.5b

Maksymilian Kosior kl.8b

Marcin Klimala kl.8b

Oliwia Boczniewicz kl.5a

Marta Mazur kl.5a

Wszystkim Uczniom serdecznie gratulujemy! Dyplomy i nagrody, które zostały sfinansowane przez Fundację Orlen, czekają w szkole. Organizatorzy:B. Małota, U. Rokosz


Organizacja kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach w dniach od 25 marca do 11 kwietnia 2020r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1. Realizacja kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach odbywa się poprzez dziennik elektroniczny Vulcan.


2. Nauczyciele oraz uczniowie pracują według aktualnie obowiązującego tygodniowego planu zajęć (z pominięciem godziny wychowawczej oraz zajęć dodatkowych), z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.


3. Klasy I-III: nauczyciel w zakładce zadania domowe zapisuje strony podręcznika i strony ćwiczeń (karty pracy) do opracowania na cały tydzień (w celu lepszej organizacji pracy uczniów).

W wiadomościach do rodziców nauczyciel przesyła scenariusze zajęć na dany dzień, logując się do dziennika od godz.8.00.

Klasy IV-VIII:  nauczyciel w zakładce zadania domowe zapisuje uczniom „zakres materiału do opracowania” (zadania, ćwiczenia,  linki itp.) do opracowania na cały tydzień (w celu lepszej organizacji pracy uczniów).

W dniu, w którym nauczyciel ma lekcje z daną klasą, wysyła poprzez dziennik wiadomość (krótki scenariusz lekcji ze wskazówkami/komentarzami) do uczniów, zgodnie z planem lekcji danego oddziału. W tym czasie nauczyciel będzie aktywny na dzienniku lub grupie w celu udzielenia uczniom/rodzicom niezbędnych instrukcji.

4. FREKWENCJA ucznia – będzie sprawdzana w godzinach popołudniowych do 18 godz., aby uczeń/rodzic miał czas na zalogowanie się, odebranie wiadomości od nauczyciela i wykonanie poleceń.

Odczytana wiadomość będzie równoznaczna z obecnością ucznia na lekcji, którą nauczyciel odnotowuje w dzienniku.

5. W przypadku uczniów nieposiadających dostępu do e-dziennka (brak komputera, Internetu) nauczyciel przesyła zakres materiału za pomocą wiadomości sms/mms do rodzica. Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach będzie odesłanie informacji zwrotnej z imieniem i nazwiskiem dziecka przez rodzica/opiekuna do nauczyciela, do godz. 18.00.

6. Uczniowie mają do dyspozycji podręczniki, zeszyty przedmiotowe oraz ćwiczenia. W związku z tym należy pamiętać i stosować naprzemiennie pracę w zeszytach lekcyjnych i pracę na komputerze, by zachować zasady higieny pracy. 

W kl. I-III należy skupić się przede wszystkim na korzystaniu z podręcznika i kart pracy ze względu na konieczną pomoc ze strony rodzica, zgłaszane problemy zdrowotne np. wada wzroku, padaczka, ograniczone możliwości z dostępem do komputera czy Internetu.

7. Uczniowie zobowiązani są do zapisywania w zeszytach tematów lekcji podanych przez nauczycieli na dany dzień, ewentualnie wykonania pod nimi zadań, notatek itp.

Uczniowie kl. I-III zapisują informacje w zeszytach zgodnie z poleceniami nauczyciela.

8. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają zmodyfikowany program kształcenia. Ilość zadań, oraz treść przekazywanych wiadomości jest dostosowana do indywidualnych możliwości dziecka.

9. Prace uczniów odsyłane do sprawdzenia mogą mieć formę pliku Word, pdf, zdjęcia. Dopuszcza się również możliwość przesłania wiadomości mms/sms. Należy pamiętać o określonym terminie odsyłania pracy do nauczyciela.

10. W ramach łatwiejszego kontaktu z klasami starszymi IV-VIII dopuszcza się możliwość konsultacji  przez  grupy na portalach społecznościowych (np. Messenger) lub inne pełniące rolę komunikatorów (np. WhatsApp).

11. Kontakt z Rodzicami /Opiekunami – powinien odbywać się poprzez dziennik elektroniczny. Indywidualnie, każdy z nauczycieli zobowiązany jest ustalić jedną godzinę konsultacji z rodzicami/opiekunami w godzinach popołudniowych, raz w tygodniu. Informację o ustalonym terminie należy przesłać  do rodziców/opiekunów uczniów.

Dyrekcja SP Nr 1 w Dobczycach

Ogłoszenie!

Szanowni Państwo,

w związku z dzisiejszą decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o zamknięciu szkół i placówek oświatowych z dniem 16 marca 2020 r. na okres 2 tygodni informujemy, że szkoła będzie zamknięta od poniedziałku (16.03.2020 r.) zgodnie z wytycznymi rządu.

W dniu 12 i 13 marca 2020 r. (czwartek i piątek) w szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla naszych uczniów, których rodzice będą mieć kłopot z zapewnieniem opieki dziecku.
Informujemy również, że rodzicom dzieci, którzy nie ukończyli  8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit.a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U.2017, poz.1368)

Prosimy Państwa o stosowanie się do rekomendacji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego (unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi, rygorystyczne przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których się przebywa) oraz śledzenie na bieżąco komunikatów rządowych i strony internetowej szkoły.Dyrekcja

I

                                                                                              

Ogłoszenie!

Informujemy, że od 24.02.2020 r. odjazd autobusu przewożącego dzieci w kierunku Stojowic/Brzączowic będzie odbywać się
od poniedziałku do czwartku o godz. 14.45, natomiast w piątek
o godzinie 14.30

Zmiana przywozu uczniów od II semestru 2019/2020

Trasa I : Brzączowice (G. Jałowcowa) –  Stojowice  – Brzączowice SP – Dobczyce SP nr 1  

Brzączowice (G. Jałowcowa) 7.00

Trasa II : Kornatka(Dziuraki) – Kornatka SP – Dobczyce SP nr 2 – Dobczyce SP nr 1

Kornatka (Dziuraki) – godz. 7.30

Godziny odwozu uczniów pozostają bez zmian (dotyczą trasy II).

1 kurs – codziennie – godz. 13.55

2 kurs:

poniedziałek – 15 : 45

wtorek – 15 : 45

środa – 15 : 45

czwartek – 15 : 45

piątek – 15 : 00

Dni wolne w roku szkolnym 2019/20

W roku szkolnym 2019/2020 ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych(tzw. dni dyrektorskie):

8 listopada 2019 r.

2 i 3 stycznia 2020 r.

21, 22 i 23 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty

24 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

W tych dniach (poza terminem obejmującym egzamin ósmoklasisty) szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla chętnych osób.

Procedura postępowania podczas rekrutacji kandydatów do pracy w zakresie ochrony ich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach, kontakt do inspektora iodcuw@dobczyce.pl
Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w związku z prowadzoną rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b tj. czynności związane z zawarciem umowy w zakresie danych wymienionych w art. 22[1] Kodeksu Pracy. Przesłanie przez kandydata szerszego zakresu danych jest traktowane przez administratora jako wyraźne działanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a w zakresie danych szczególnej kategorii. Dane będą przetwarzane przez czas rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu celem obrony przed roszczeniami ze strony kandydatów. Podanie danych w zakresie art. 22[1] KP jest obowiązkowe, a w zakresie szerszym dobrowolne, a jego nie podanie nie rodzi negatywnych skutków. Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi, którym administrator zleca przetwarzanie danych. Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, możliwość jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jednak wcześniej zachęcam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.

Szachowy Małopolski Konkurs Plastyczny zostaje przełożony do czasu, kiedy wrócimy do szkoły!!!

**Te osoby, które wykonały pracę, nie martwią się. ** Uczniowie, którzy nie zdążyli, może chcą jeszcze wziąć udział w konkursie. Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Małopolski Związek Szachowy🖌🖍✏ 3️⃣ tematy konkursowe:✅ logo „Szachowe Wakacje z MZSzach”✅ „Stwórz swojego przyjaciela szachowego” …