STATUT SZKOŁY/REGULAMINY/PROCEDURY/ PLAN PRACY/WZORY DOKUMENTÓW

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO

PROCEDURY NA CZAS PANDEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2021/22

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY NA LATA 2022-2027

ZAŁĄCZNIK DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Regulamin zachowania się w czasie przerw

Wniosek o przyznanie Srebrnej Tarczy

Regulamin przyznawania Odznaki Srebrnej Tarczy

Wniosek o przyznanie Złotej Tarczy

Regulamin przyznawania tytułu ,, Ucznia Roku”

Regulamin Sekcji Wolontariatu

Wzór karty wycieczki szkolnej

Procedury zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej w dniu 6 lutego 2019 roku

Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii

Procedury organizacji wycieczek szkolnych i wyjść grupowych

Regulamin świetlicy szkolnej

Procedura współpracy z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1

Procedury bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedury sytuacji trudnych wychowawczo w Szkole Podstawowej nr 1 im. K.K.Baczyńskiego

Procedura postępowania nauczycieli i innych pracowników 
w przypadku podejrzenia lub zaistnienia cyberprzemocy 
w Szkole Podstawowej nr 1  im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach

Procedury korzystania z dziennika elektronicznego

Procedury wprowadzania innowacji pedagogicznej

Procedury udzielania pomocy dzieciom przewlekle chorym