STATUT SZKOŁY/REGULAMINY/PROCEDURY/ PLAN PRACY/WZORY DOKUMENTÓW

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Regulamin zachowania się w czasie przerw

Wniosek o przyznanie Srebrnej Tarczy

Regulamin przyznawania Odznaki Srebrnej Tarczy

Wniosek o przyznanie Złotej Tarczy

Regulamin przyznawania tytułu ,, Ucznia Roku”

Wzór karty wycieczki szkolnej

Procedury zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej w dniu 6 lutego 2019 roku

Procedury organizacji wycieczek szkolnych i wyjsć grupowych

Regulamin świetlicy szkolnej

Procedura współpracy z Rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1

Procedura organizowania oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr1 im. K.K.Baczyńskiego

Procedury bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedury sytuacji trudnych wychowawczo w Szkole Podstawowej nr 1 im. K.K.Baczyńskiego

Procedura postępowania nauczycieli i innych pracowników 
w przypadku podejrzenia lub zaistnienia cyberprzemocy 
w Szkole Podstawowej nr 1  im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycac

Procedury korzystania z dziennika elektronicznego

Procedury wprowadzania innowacji pedagogicznej

Procedury udzielania pomocy dzieciom przewlekle chorym

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Aneks do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego