PROCEDURA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

ORAZ OBOWIĄZKI OBSŁUGI NA CZAS PANDEMII

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom podczas dezynfekcji sal i łazienek w związku z zagrożeniem COVID-19.

Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania pracowników szkoły podczas dezynfekcji sal i łazienek.

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy obsługi.

Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej na czas zagrożenia koronawirusem COVID-19.

Dezynfekcja pomieszczeń

 1. Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły.
 2. Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek i innych powierzchni w szkole.
 3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych.
 4. Pracownicy obsługi szkoły myją i dezynfekują sale i łazienki uczniów oraz dla personelu co najmniej dwa razy dziennie, w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają uczniowie ani inne osoby.
 5. Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są sprzątać w ruchu ciągłym ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, klawiaturę komputerową, telefoniczną – co najmniej dwa razy dziennie: tj. po przyprowadzeniu dzieci do szkoły, oraz po ich odebraniu /po zakończeniu zajęć lekcyjnych i rozejściu się uczniów do domów/.
 6. Pracownicy obsługi szkoły przemywają blaty stołów, w salach przed posiłkiem /drugie śniadanie, obiad / i po posiłku uczniów.
 7. Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są myć i dezynfekować pomoce dydaktyczne lub inny sprzęt po skończonych zajęciach.
 8. Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka.
 9. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać uczniów na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. W przypadku krótszej ekspozycji na preparat wirusy i bakterie mogą wykazać częściową odporność na działanie środka dezynfekującego. Po dezynfekcji każdy przedmiot należy opłukać wodą lub przetrzeć wilgotną ściereczką (zależy od używanego środka do dezynfekcji i zaleceń określonych przez producenta).
 10. W celu wyczyszczenia pomocy dydaktycznych /sprzętu z plastiku – klocki/ należy oczyścić powierzchnię przedmiotów wodą z mydłem oraz przetrzeć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym, a następnie mokrą ściereczką, która zniweluje zapach preparatu i pozostawić do wyschnięcia, tak aby odparował chlor (lub inny środek dezynfekujący).
 11. Wyznaczony przez dyrektora pracownik/pani woźna dokonuje pomiaru temperatury dzieciom wchodzącym na teren szkoły. Odbiera dziecko z klas 1 – 3 od rodzica/prawnego opiekuna, pomaga mu podczas przebierania się w szatni i odprowadza go do sali pod opiekę wychowawcy. Analogicznie postępuje podczas odbierania dziecka ze szkoły. Pamięta, aby rodzic podpisał na karcie odbiór dziecka.
 12. Wyznaczony pracownik/pani woźna, w przypadku podejrzenia u dziecka zakażenia COVID-19 odizolowuje ucznia do wyznaczonego pomieszczenia ewentualnej izolacji /izolatorium/. Następnie telefonicznie zawiadamia dyrekcję szkoły.
 13. Pracownicy obsługi szkoły powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice, które bezwzględnie zobowiązani są używać.
 14. Pracownicy obsługi szkoły nie przemieszczają się zbędnie po budynku szkoły.
 15.  Utrzymują odległości 2 metrów pomiędzy swoimi stanowiskami pracy.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 czerwca 2020 roku.

Dyrekcja SP Nr 1 w Dobczycach
Elżbieta Janik wicedyrektor
Jadwiga Starzak wicedyrektor