PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły  w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19.

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu szkoły podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z uczniami w szkole od momentu przyprowadzenia /przybycia uczniów do szkoły, do chwili odbioru dzieci przez rodziców po lekcjach.

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, personel obsługi szkoły

Dyrektor

 1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba
  o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły.
 3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe oraz dzieci.
 5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie plakatów
  z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
 6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w ruchu ciągłym czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 7. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
 8. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.
 9. W wyznaczonym miejscu szkoły umieszczone zostaną numery telefonów do:

Organu Prowadzącego: 12 372 17 00

Sekretariat szkoły: 12 271 10 63

Kuratora oświaty w Krakowie: 12 448 11 10

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach:

 •  telefon alarmowy: 510 178 338
 •  całodobowa infolinia: 800 190 590
 •  telefony stacjonarne: 12 2720606, 12 2720885
 •  telefony komórkowe: 536535765, 536535434, 536535420

Służby Medyczne – tel. alarmowy 999 lub 112

 1. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 2. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami.
 3. Dyrektor zapewnia termometr bezdotykowy.
 4. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) zapewniające minimum dwa metry odległości od innych osób, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych- pomieszczenie ewentualnej izolacji izolatorium/ sala- “strefa dla rodzica” obok kancelarii.
 5. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 6. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły, dyrektor natychmiast odsunie pracownika od pracy   i właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, służby medyczne oraz organ prowadzący i kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie
  z procedurami.
 7. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rodzice /prawni Opiekunowie

 1. Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących
  szkole procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania do szkoły dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
 3. Rodzice /prawni opiekunowie powinni mierzyć dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem go do szkoły.
 4. Rodzice /prawni opiekunowie zakrywają usta i nos dziecku indywidualną osłoną ust i nosa (np. maseczką) w drodze do szkoły.
 5. Rodzice /prawni opiekunowie bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do szkoły /wyjątkowe sytuacje/, korzystając z płynu do dezynfekcji rąk.
 6. Rodzice /prawni opiekunowie nie przyprowadzają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 7. Rodzice /prawni opiekunowie mają obowiązek regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
 8. Rodzice powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania.
 9. Rodzice mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych w okresie pandemii koronawirusa COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Nauczyciele

 1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich opiece uczniów.
 3. Nauczyciele zobowiązani są do mierzenia sobie temperatury przed przyjściem do pracy. Sposób i organizację pomiaru temperatury ustala Dyrektor Szkoły.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą i pracownikiem obsługi dystansu minimalnie 1,5 m.
 5. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkolew związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone.
 6. Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla uczniów, nie było przedmiotów
  i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowych zabawek).
 7. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt i pomoce dydaktyczne zdezynfekowano.
 8. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której prowadzone są zajęcia.
 9. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez uczniów, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk, przypomina i daje przykład.
 10. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zakazu organizowania wyjść z uczniami poza teren szkoły.
 11. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 12. Nauczyciel korzysta z uczniami ze świeżego powietrza na boisku szkolnym Orlik przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam przebywających.
 13. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (zawartych w odrębnym dokumencie).
 14. Nauczyciel monitoruje częstotliwość czyszczenia blatów, stołów i poręczy krzeseł przez personel obsługi.
 15. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia nauczyciel natychmiast informuje telefonicznie osobę wyznaczoną/pani woźną o zaistniałej sytuacji, która odizolowuje dziecko do specjalnego pomieszczenia ewentualnej izolacji /izolatorium i zawiadamia telefonicznie dyrektora szkoły o zaistniałym fakcie.
 16. Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę / naukę uczniów w sali,
  o zachowanie pomiędzy nimi odległości minimum półtora metra.
 17. Nauczyciel ma obowiązek ustalenia wspólnie z uczniami zasad zgodnego współdziałania rówieśników w trakcie ich pobytu w szkole.
 18. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z uczniami. Gdy nauczyciel musi wyjść, grupą powinna się zająć osoba z personelu obsługi (np. pani woźna), odpowiednio zabezpieczona środkami indywidualnej ochrony. Swoją nieobecność nauczyciel musi ograniczyć do minimum.
 19. Niedopuszczalne jest zajmowanie się przez nauczyciela rozpraszającymi uwagę czynnościami,
   np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).
 20. Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci w grupie bez opieki, wówczas gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli nauczyciel zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Nauczyciel ma obowiązek stosować się do polecenia dyrektora.
 21. Nauczyciele i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie szkoły powinni zakrywać usta i nos środkami ochrony osobistej /maseczki, przyłbice/.

Pracownicy obsługi

 1. Pracownicy obsługi wykonujący swoje obowiązki ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt ucznia w szkole.
 2. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu wynoszącego minimum 1,5 m w każdej przestrzeni szkoły.
 3. Pracownicy administracji i obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic).
 5. Pracownicy obsługi mają obowiązek codziennego czyszczenia detergentem / TRISEPT COMPLEX, Bioline DEZYNFEKCJA, PLAK-uniwersalny płyn do dezynfekcji/ powierzchni wyposażenia sal,                     w których odbywają się konsultacje i zajęcia rewalidacji oraz sprzętu sportowego używanego przez dzieci podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
 6. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 7. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek utrzymywania w ruchu ciągłym w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 9. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z dyrekcją.

Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców / opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji /tablica informacyjna w e-dzienniku/.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 czerwca 2020 roku

Dyrekcja SP Nr 1 w Dobczycach

Elżbieta Janik wicedyrektor

Jadwiga Starzak wicedyrektor