ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH NA CZAS PANDEMII COVID-19

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
 1. Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie klas I – III zgłoszeni przez rodziców/prawnych opiekunów, na podstawie przeprowadzonej w dniu 16 maja 2020 r. ankiety, mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych zorganizowanych na terenie szkoły.
 2. Rodzice, którzy zdecydują posłać dziecko na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze po 1 czerwca br. zobowiązani są na dwa dni przed datą posłania dziecka do szkoły zgłosić ten fakt dyrekcji szkoły, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 3. Rodzic zobowiązany jest do: pobrania, wypełnienia, podpisania i przesłania pocztą elektroniczną lub dostarczenia do sekretariatu szkoły deklaracji rodzica na udział dziecka w zajęciach, na dzień przed planowanym posłaniem dziecka do szkoły. Deklaracja /załącznik nr 2/ dostępna na stronie szkoły.
 4.  Szkoła zapewnia opiekę w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w godz. od 8.00 do 16.00. 
 5. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do szkoły nie później niż do godz.8.30.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 7. Wchodząc za bramę szkoły rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający dziecko zachowują zasadę – jeden rodzic/prawny opiekun z dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica/prawnego opiekuna z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe).
 8. Przed wejściem do budynku szkoły dziecko zdezynfekuje ręce płynem, który znajduje się w pojemniku umocowanym do ściany, obok drzwi wejściowych.
 9. Maseczkę jednorazową uczeń w odpowiedni (bezpieczny) sposób zdejmuje i umieszcza w zamkniętym koszu znajdującym się obok drzwi. Maseczkę wielokrotnego użytku dziecko chowa do woreczka i pozostawia w swojej szafce. Rodzic zobowiązany jest utrzymywać maseczkę wielokrotnego użytku w czystości.
 10. Przed wejściem do budynku szkoły dziecku mierzona jest temperatura, która nie powinna być wyższa niż 37oC, w przeciwnym razie dziecko musi wrócić z rodzicem/prawnym opiekunem do domu.
 11. Na teren szkoły wchodzi już tyko sam uczeń, który do szatni kierowany jest przez wyznaczoną osobę /pani woźna/. Następnie po przebraniu i ponownym umyciu i dezynfekcji rąk jest przekazywany do nauczyciela sprawującego w tym czasie opiekę.
 12. Odbiór dziecka ze szkoły odbywa się poprzez zgłoszenie tego faktu osobie wyznaczonej /pani woźna/, która z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa odbiera dziecko z sali i oddaje pod opiekę rodziców/prawnych opiekunów.
 13.  Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest podpisać odbiór dziecka ze szkoły z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa (listę uczniów posiada osoba wyznaczona).
 14. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 15. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 16. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 17. Jeżeli dziecko podczas pobytu w szkole będzie manifestowało lub przejawiało niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu /izolatorium/ lub w innym wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego /w ciągu 1h/ odebrania ucznia ze szkoły.
 18. W grupie może przebywać do 12 uczniów, z zapewnieniem minimalnej przestrzeni do zajęć dla uczniów, która wg wytycznych GIS, MZ oraz MEN wynosi 4 m2 na 1 osobę (dziecko + opiekun).
 19. Uczniowie będą mieć możliwość korzystania z “Orlika” oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu odpowiednich dystansów między uczestnikami zajęć. Wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku) zostają zawieszone, brak możliwości korzystania z placu zabaw znajdującego się na terenie szkoły. Aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami zostaną ograniczone do minimum.
 20. Do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele, wychowawcy świetlicy pracujący w systemie zmianowym.
 21. Uczeń przynosi ze sobą tylko własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 22. Z sali usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane.
 23. W sali gimnastycznej na czas zajęć opiekuńczo-wychowawczych (na jednej połowie) ułożone zostaną stoliki dla dzieci z zachowaniem odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów, które powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). Druga połowa sali wykorzystana zostanie do zajęć sportowych lub rekreacyjnych (np.: prelekcje filmów).
 24. Źródełka oraz jadalnia szkolna będą nieczynne, więc rodzic zobowiązany jest zapewnić swojemu dziecku wodę/sok do picia oraz posiłek/drugie śniadanie.
 25. Na czas zajęć opiekuńczo – wychowawczych zostaną dzieciom udostępnione inne niż do tej pory szafki, tak aby zachować pomiędzy nimi odpowiednie odległości. Szafki będą oznaczone numerkami/obrazkami i przypisane do konkretnego dziecka, podobnie jak ławka na sali gimnastycznej.
 26. Nauczyciel zorganizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędzać będzie przerwy pod nadzorem nauczyciela, będzie to również czas na skorzystanie z toalety.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 czerwca 2020 roku

Dyrekcja SP Nr 1 w Dobczycach
Elżbieta Janik wicedyrektor
Jadwiga Starzak wicedyrektor

Załącznik nr 2