Konkurs plastyczny „Nasza Ziemia – Nasza przyszłość”

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych ( w kategorii: klasy 1 do 3 oraz klasy 4 do 8), gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej znajdujących się na terenie Gminy Dobczyce.
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi nigdzie wcześniej nie publikowanymi.
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej ochrony środowiska – plakatu dowolną techniką w formacie A3 na temat : „Nasza Ziemia – Nasza Przyszłość”.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 5. Na odwrocie pracy powinna znajdować się następujące informacje:
  1) imię i nazwisko autora,
  2) nazwa szkoły/instytucji do której uczęszcza autor,
  3) klasa,
 6. Prace wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6-7 należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 7.06.2019 r. osobiście lub za pomocą poczty/ przesyłki kurierskiej na adres: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Nasza Ziemia – Nasza Przyszłość”. Prace złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. W przypadku przesyłek decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

DO POBRANIA: REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA