POSIŁEK DLA DZIECI I UCZNIÓW – KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC W FORMIE POSIŁKU W SZKOLE, PRZEDSZKOLU, ŻŁOBKU?

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz spełniające warunki otrzymania wsparcia wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Obecnie obowiązujące kryterium uprawniające do przyznania pomocy w formie dożywiania to:

• 792 zł netto dla osoby w rodzinie,

• 1051,50 zł netto dla osób samotnie gospodarujących.

Osoby zainteresowane ww. wsparciem powinny złożyć wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach. Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin.

Wymagane dokumenty:

• Dokument potwierdzający tożsamość osoby,

• Dokumenty potwierdzające osiągane dochody,

• Inne – w zależności od sytuacji osoby/rodziny.