PROCEDURY I ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH NA CZAS PANDEMII COVID –19

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
  • wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

1. Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie objęci kształceniem specjalnym, których rodzice/prawni opiekunowie wyrazili zgodę na udział w zajęciach rewalidacyjnych, mogą z nich korzystać na terenie szkoły z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

2. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone będą w formie indywidualnej wg harmonogramu ustalonego przez dyrekcję szkoły.

3. Na wniosek rodziców zajęcia będą skumulowane w ciągu jednego dnia. Czas trwania zajęć to 2 pełne godziny zegarowe rozdzielone przerwą międzylekcyjną.

4. Zajęcia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, pracujące w naszej szkole, jednak nie będą to nauczyciele realizujący z dziećmi zajęcia przed 16 marca 2020 r. Wynika to z harmonogramu organizacji pracy szkoły w czasie kształcenia na odległość.

5. Uczniowie przynoszą na zajęcia tylko przybory szkolne, ewentualnie wodę lub drugie śniadanie.

6. Uczniowie przychodzący na zajęcia rewalidacyjne przed wejściem do budynku szkoły dezynfekują ręce płynem dezynfekującym, który znajduje się w pojemniku umocowanym do ściany, obok drzwi wejściowych.

7. Maseczkę jednorazową należy w odpowiedni (bezpieczny) sposób zdjąć i umieścić w zamkniętym koszu znajdującym się obok drzwi. Maseczkę wielokrotnego użytku uczeń chowa do woreczka i wkłada do szafki. Rodzic jest zobowiązany utrzymywać maseczkę wielokrotnego użytku w czystości.

8.  Przed wejściem do budynku szkoły dziecku mierzona jest temperatura, która nie powinna być wyższa niż 37o C w przeciwnym razie dziecko musi wrócić do domu z rodzicem/prawnym opiekunem, jeśli z nim przyszło lub oczekiwać we wskazanym pomieszczeniu ewentualnej izolacji /izolatorium/ pod opieką pracownika szkoły na przyjazd rodziców.

9. W zajęciach może uczestniczyć dziecko, które w pierwszym dniu zajęć przedstawi nauczycielowi oświadczenie podpisane przez rodziców. Oświadczenie dostępne na stronie szkoły /zał. nr 3/.

10. Na teren szkoły wchodzi sam uczeń, gdzie oczekuje na niego nauczyciel i z zachowaniem pełnych środków ostrożności zaprowadza dziecko do szatni, a następnie udaje się z nim na zajęcia.

11. Podczas zajęć rewalidacyjnych w miarę możliwości wskazane jest używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.

12. Wskazane jest wyjaśnianie dzieciom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone oraz zwracanie uwagi na częste i regularne mycie rąk, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po zabawie na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

13. Po zakończonych zajęciach nauczyciel jest zobowiązany dopilnować aby dziecko umyło i zdezynfekowało ręce.

14. Uczniowie klas 4 – 8 samodzielnie opuszczają szkołę, natomiast uczniowie klas młodszych jeśli nie posiadają zgody rodziców na samodzielny powrót do domu, oddawani są rodzicom oczekującym przed wejściem do budynku szkoły o ustalonej wcześniej godzinie.

Zasady wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Dyrekcja SP Nr 1 w Dobczycach
Elżbieta Janik wicedyrektor

Załącznik nr 3