PROCEDURY I ORGANIZACJA KONSULTACJI GRUPOWYCH DLA UCZNIÓW NA CZAS PANDEMII COVID –19

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 • Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie klas ósmych zgłoszeni przez rodziców/prawnych opiekunów na podstawie przeprowadzonej ankiety mogą uczestniczyć w konsultacjach z: języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego na terenie szkoły z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.
 • Konsultacje prowadzone będą w formie grupowej wg harmonogramu ustalonego przez dyrekcję. Uczniowie biorący udział w tych zajęciach zostaną przyporządkowani do określonej grupy oraz sali i poinformowani o tym fakcie poprzez e-dziennik.
 • Rodzic/prawny opiekun, którego dziecko zdecyduje się dołączyć do konsultacji, zobowiązany jest zgłosić ten fakt dyrekcji telefonicznie lub poprzez e-dziennik z jednodniowym wyprzedzeniem.
 • Wchodząc za bramę szkoły uczniowie zachowują bezpieczną odległość między sobą /2 m od kolejnej osoby/, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa).
 • Uczniowie przychodzący na konsultacje przed wejściem do budynku szkoły dezynfekują ręce płynem, który znajduje się w pojemniku umocowanym do ściany, obok drzwi wejściowych.
 • Maseczkę jednorazową należy w odpowiedni (bezpieczny) sposób zdjąć i umieścić w zamkniętym koszu znajdującym się obok drzwi. Maseczkę wielokrotnego użytku uczeń chowa do woreczka i wkłada do plecaka. Rodzic jest zobowiązany utrzymywać maseczkę wielokrotnego użytku w czystości.
 • Przed wejściem do budynku szkoły uczniowi mierzona jest temperatura, która nie powinna być wyższa niż 37o C, w przeciwnym razie uczeń nie może uczestniczyć w konsultacjach, będzie oczekiwać we wskazanym pomieszczeniu ewentualnej izolacji /izolatorium/ pod opieką pracownika szkoły na przyjazd rodziców.
 • Na teren szkoły uczniowie wchodzą pojedynczo i udają się bezpośrednio do wyznaczonej w harmonogramie sali, z zachowaniem pełnych środków ostrożności, gdzie oczekuje na ich nauczyciel.
 • W konsultacjach może uczestniczyć uczeń, który na pierwszych zajęciach przedstawi nauczycielowi oświadczenie podpisane przez rodziców. Oświadczenie dostępne na stronie szkoły /zał. nr 4/.
 • Uczniowie zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów.
 • Nauczyciel wyjaśnia uczniom jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. /Zwraca uwagę na regularne mycie rąk, wietrzenie sali, unika organizowania się większych skupisk uczniów w jednym miejscu, podczas przerw między konsultacjami/.

Dyrekcja SP Nr 1

Załącznik nr 4